previous
next
Slider

ยินดีต้อนรับ

CoI-DEM เป็นโครงการความร่วมมือทางเทคนิค โครงการเริ่มเมื่อวันที่ 8 มกราคม เป็นโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ CoI-DEM ได้รับการสนับสนุนโดย Danieli Co. Ltd.

 

277 +

Services

25 +

Visit

1 +

MOU

3 +

Seminar

ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต มจพ.

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

+66 (0) 2 555 2000 # 1548

 

info@stri.kmutnb.ac.th

Useful Links