รายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560

Category: ประกาศผลรางวัล Published: Monday, 26 June 2017 Written by Super User

          ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560 เพื่อขอรับทุนต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ นั้น  คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการฯ ได้พิจารณาผลงานและคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลงานที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 50 ผลงาน  แบ่งเป็น  การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทบุคลากร จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท   การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทนักศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 15,000 บาท และการประกวดโครงงาน Start up จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาทตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศฯ

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประดิษฐ์ และที่ปรึกษาที่ได้รับทุนฯ ทั้ง 50 ทุน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนพร้อมจัดทำสัญญา*  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 

หมายเหตุ * ผู้รับมอบทุนกรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกันมาด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม download

 

IT 169 60 1 Page 1

Hits: 393

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทคณาจารย์/บุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากร มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น 

read

 

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

read