การประกวดโครงงาน Start up

Category: innovation60 Published: Sunday, 23 April 2017 Written by Super User

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น

ทุนสนับสนุน:  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

รางวัล: ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

              รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

              รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วิธีการสมัคร:

1. ส่ง “ใบสมัคร” พร้อมด้วย “แบบร่างแผนธุรกิจ” ที่ ผู้ประสานงานของคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่กำหนด

2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนตามกำหนด
3. ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในวันจัดงานตามกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสมัคร - Start up  word2003 iconWord   PDF icon2PDF

2. แบบร่างแผนธุรกิจ Start up word2003 iconWord   PDF icon2PDF

3. คำอธิบาย-การเขียนแบบร่างแผนธุรกิจStartup word2003 iconWord   PDF icon2PDF

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารมั้งหมด winrar RAR

 

190560

 

>

 

Hits: 1067

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทคณาจารย์/บุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากร มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น 

read

 

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

read