[ขยายเวลา]การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

Category: innovation60 Published: Saturday, 03 June 2017 Written by Super User

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

รูปแบบกิจกรรม

เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แบบสะสมคะแนน เพื่อหาทีมนักเรียนผู้มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับเพื่อรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันมีทั้งหมด 3 ช่วง โดยมีเนื้อหาอยู่ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่  (1) คณิตศาสตร์และสถิติ  (2) ฟิสิกส์  (3) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (4) เคมี  (5) ชีววิทยา และ (6) วิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของทีมผู้สมัครและเงื่อนไขการรับสมัคร

ทีมผู้สมัครต้องประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม โรงเรียนที่จะส่งทีมนักเรียนจะต้องกรอกรายรายละเอียดของผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://goo.gl/forms/4TXwyl8cjBHvi0WJ3 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจนกว่าจะครบจำนวน 40 ทีม หากมีจำนวนทีมผู้สมัครเกิน 40 ทีม จะพิจารณาให้ 40 ทีมแรกที่ส่งรายชื่อผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

เวลา กิจกรรม

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.30 น.

12.30-13.30 น.

13.30-14.45 น.

15.00-15.30 น.

การแข่งขันช่วงที่ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบถามตอบจำนวน 15 ข้อ

การแข่งขันช่วงที่ 2 การถอดรหัสภาพปริศนาจำนวน 15 คำถาม

พักรับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดง

กิจกรรมสันทนาการและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันช่วงที่ 3 การตอบปัญหานวัตกรรมแบบถามตอบจำนวน 15 ข้อ

การประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันช่วงที่ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบถามตอบจำนวน 15 ข้อ

 1. จากจำนวนคำถามเชิงประยุกต์หรือแบบสหศาสตร์ทั้งหมด 24 คำถาม จาก 6 สาขาวิชา (สาขาวิชาละ 4 คำถามโดยแต่ละคำถามมีระดับคะแนนต่างกัน 1-4 คะแนน)  สุ่มเลือกให้นักเรียนตอบคำถาม 15 คำถาม
 2. ให้กรรมการสุ่มเลือกเล่นทีละคำถาม กรรมการอ่านคำถาม 2 รอบ แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบ ลงในกระดาษคำตอบภายใน 2 นาที
  1. ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนตามระดับคะแนนในข้อนั้นๆ ถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนน

การแข่งขันช่วงที่ 2 การถอดรหัสภาพปริศนาจำนวน 15 คำถาม

 1. จากจำนวนคำถามที่เป็นภาพปริศนาหลายภาพที่สามารถสื่อความหมายถึงคำเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ พืช สูตร หรือ ทฤษฎีบท ทั้งหมด 24 คำถาม จาก 6 สาขาวิชา (สาขาวิชาละ 4 คำถาม) สุ่มเลือกเล่นเพียง 15 คำถาม โดยให้นักเรียนถอดรหัสภาพ
 2. กรรมการสุ่มเลือกเล่นทีละคำถาม ให้ผู้เข้าแข่งขันดูภาพปริศนาจากหน้าจอบนเวที ภาพจะแสดงค้างไว้ 30 วินาที ต้องถอดรหัส ภาพปริศนาให้ได้ภายในเวลาที่ภาพกำลังแสดงอยู่
 3. ถ้าตอบถูกจะได้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนน

ตัวอย่างรหัสภาพปริศนา

010203

คำตอบ  logarithm

0405

คำตอบ  คีย์บอร์ด

การแข่งขันช่วงที่ 3 การตอบปัญหานวัตกรรมแบบถามตอบจำนวน 15 ข้อ

 1. คำถามที่ใช้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จัดแสดงในงาน (ผู้เข้าแข่งขันสามารถสอบถามและค้นหาความรู้ได้จากเจ้าของผลงานที่จัดแสดงภายในงานนิทรรศการ) จากจำนวนคำถามทั้งหมด 30 คำถาม สุ่มเลือกเล่นเพียง 15 คำถาม
 2. ให้กรรมการสุ่มเลือกเล่นทีละคำถาม กรรมการอ่านคำถาม 2 รอบ แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบภายใน 2 นาที
 3. ถ้าตอบถูกจะได้ 4 คะแนน ตอบผิดจะไม่ได้คะแนน

การตัดสินการประกวด

 1. ทีมที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก จากการสะสมคะแนนในการแข่งขันทั้ง 3 ช่วง จะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยคะแนนรวมจากการแข่งขันในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีค่าน้ำหนัก 50% ส่วนคะแนนจากการแข่งขันช่วงที่ 3 มีค่าน้ำหนัก 50%
 2. หากมีทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 ทีม จะใช้คำถามสำรองแข่งขันแบบน็อคเอาท์เพื่อให้ได้ทีมผู้ชนะในแต่ละอันดับ เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 3. การตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

          รางวัลชนะเลิศ                     

-  โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-  เงินรางวัลมูลค่า  15,000 บาท

-  ประกาศนียบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

-  โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-  เงินรางวัลมูลค่า  10,000 บาท

-  ประกาศนียบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

-  โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-  เงินรางวัลมูลค่า  5,000 บาท

-  ประกาศนียบัตร

          รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล

-  ประกาศนียบัตร

Hits: 1670

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทคณาจารย์/บุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากร มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น 

read

 

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

read