การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรมประเภทคณาจารย์/บุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:  บุคลากร มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน)

ทุนสนับสนุน:  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท

รางวัล: ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ*

              รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

              รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมายเหตุ  *  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 2 ที่นั่ง

วิธีการสมัคร:

1. ส่ง “ใบสมัคร” พร้อมด้วย “แบบรายละเอียดการประดิษฐ์” ที่ ผู้ประสานงานของคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่กำหนด
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนตามกำหนด
3. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน ในวันจัดงานตามกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสมัครสิ่งประดิษฐ์ – ประเภทนักศึกษา  word2003 iconWord   PDF icon2PDF

2. แบบรายละเอียดการประดิษฐ์   word2003 iconWord   PDF icon2PDF 
3. คำชี้แจง-แบบรายละเอียดการประดิษฐ์   word2003 iconWord   PDF icon2PDF

 

ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์  

ตัวอย่าง1 เคมี-กรรมวิธี-สูตร  winrar RAR

ตัวอย่าง2 เครื่องกล-ไฟฟ้า-ฟิสิกส์   winrar RAR

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด winrar RAR

 

190560

 

Hits: 638

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทคณาจารย์/บุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากร มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น 

read

 

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

read