• ประกาศ รายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:  บุคลากรและนักศึกษา มจพ. ( 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน)

ทุนสนับสนุน:  จำนวน 40 ทุน ทุนละ 15,000 บาท

รางวัล:
             - ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ* (แถบยุโรป)

             - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ* (แถบเอเชีย)

             - รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

             - ชมเชย  จำนวน 2 รางวัล ได้รับ เงินรางวัลๆละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ  *  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 2 ที่นั่ง

วิธีการสมัคร:

1. ส่ง “ใบสมัคร” พร้อมด้วย “แบบรายละเอียดการประดิษฐ์” ที่ ผู้ประสานงานของคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่กำหนด
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนตามกำหนด
3. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน ในวันจัดงานตามกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสมัครสิ่งประดิษฐ์ word2003 iconWord   PDF icon2PDF

2. แบบรายละเอียดการประดิษฐ์   word2003 iconWord   PDF icon2PDF 
3. คำชี้แจง-แบบรายละเอียดการประดิษฐ์   word2003 iconWord   PDF icon2PDF

 

ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์  

ตัวอย่าง1 เคมี-กรรมวิธี-สูตร  winrar RAR

ตัวอย่าง2 เครื่องกล-ไฟฟ้า-ฟิสิกส์   winrar RAR

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด winrar RAR

 

01

 

Hits: 1958

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง)

 

read

 

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more...