ความเป็นมา

vTheme หลักของงาน

       “Innovations for Thailand Industry 4.0”

vความสำคัญ  

       การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560  เป็นเวทกลางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การเริ่มต้นธุรกิจ  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

vวัตถุประสงค์   
1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาให้มุ่งสู่เชิงพาณิชย์สามารถเชื่อมโยงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม และเกิดการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ต่อไป
3. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความสามารถและนำผลงานออกสู่สายตาผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ
4. เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานประโยชน์ระหว่างผู้ประดิษฐ์และผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า และการนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

v   วันที่จัดงาน   30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

v   สถานที่จัดงาน   อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

v   กิจกรรมการประกวด

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การประกวดโครงงาน Start up  และ 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม

vTheme การจัดแสดงผลงาน

            1. ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์                   6. อาหาร

            2. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ                 7. การแพทย์

            3. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ             8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

            4. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ                   9. ดิจิทัล

            5. การบิน-อวกาศและความมั่นคง              10. การบินและโลจิสติกส์

Hits: 361

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทคณาจารย์/บุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากร มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น 

read

 

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

read