ความเป็นมา

Last Updated: Friday, 19 January 2018

vTheme หลักของงาน

       “Innovation toward EECi”

vความสำคัญ  

       การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561  เป็นเวทกลางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การเริ่มต้นธุรกิจ  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  ภายใต้ธีม "พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation ; EECi)

vวัตถุประสงค์   
1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาให้มุ่งสู่เชิงพาณิชย์สามารถเชื่อมโยงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม และเกิดการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ต่อไป
3. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความสามารถและนำผลงานออกสู่สายตาผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ
4. เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานประโยชน์ระหว่างผู้ประดิษฐ์และผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า และการนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

v   วันที่จัดงาน   14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

v   สถานที่จัดงาน   อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

v   กิจกรรมการประกวด

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การประกวดโครงงาน Start up  และ 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม

vTheme การจัดแสดงผลงาน

• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
• อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
• อุตสาหกรรมการบิน (Aviation and Logistics)
• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio-chemicals)
• อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

Hits: 618

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง)

 

read

 

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more...