1. ทุนภายนอก
  2. ทุนวิจัยภายใน
  3. อบรม/สัมมนา
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ฝ่ายวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำลังดำเนินการปรับปรุง จาก

การกรอกข้อมูล ใน ไฟล์ Excel เป็นการกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มออนไลน์ (google form)