ทุนวิจัย
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


ทุนวิจัย
สำหรับนักศึกษา


ทุนโครงการพัฒนานักวิจัย
ระดับปริญญาเอก TGGS
 
 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

 

การเสนอขอรับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก

  1. ทุนภายนอก
  2. ทุนวิจัยภายใน
  3. อบรม/สัมมนา
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ฝ่ายวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดำเนินการปรับปรุง จาก

การกรอกข้อมูล ใน ไฟล์ Excel เป็นการกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มออนไลน์ (google form)

1. บทความประชุมวิชาการ   https://goo.gl/SrvUOw
2. บทความวารสาร           https://goo.gl/KghNb3
3. หนังสือ-ตำรา              https://goo.gl/dtEtKm
4. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ https://goo.gl/awDDTw
5. โครงการวิจัย               https://goo.gl/SxsgOK
6. งานวิจัยรับใช้สังคม        https://goo.gl/h1kYwf