ทุนวิจัย
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


ทุนวิจัย
สำหรับนักศึกษา


ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่


ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทุนโครงการพัฒนานักวิจัย
ระดับปริญญาเอก TGGS

ทุนพัฒนาความรู้ใหม่เพื่อตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 
 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

 

ทุนงบบูรณาการ (งบประมาณแผ่นดิน)

 
  1. ทุนภายนอก
  2. ทุนวิจัยภายใน
  3. อบรม/สัมมนา
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev