รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561

 

 

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561”

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก เช่น THE และ QS ranking รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ และงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานในสาขาวิชาการดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของผลงาน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561

 

คุณสมบัติผู้สมัคร/เสนอชื่อ

         รางวัลนักวิจัยดีเด่น

         - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมาก่อน

         รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

         - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

         - เป็นผู้ที่มีอายุงานนับจากวันบรรจุไม่เกิน 7 ปี

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมาก่อน

 

ประเภทรางวัล

          รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                   (1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   (2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

                   (3) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

          รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                   (1) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   (2) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

                   (3) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านนวัตกรรม

รางวัล :

Øรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประกอบด้วย เข็มรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมไม่เกิน 40,000 บาท

Øรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 บาท

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร :

Øผู้สมัครต้องศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561  (ดูหลักเกณฑ์ฯ คลิกที่นี่!!)

Øผู้สมัครดาวน์โหลด “ใบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลฯ”และ “เอกสารประกอบผลงานตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร”และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Øจัดส่ง “ใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลฯ”และ “เอกสารประกอบผลงานฯ” โดยจัดทำเป็นเอกสาร ลับและมีหนังสือนำส่งจากหัวหน้าส่วนงาน ส่งมาที่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณารางวัลฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:

 

o   ใบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลฯดาวน์โหลด.docx | .pdf

 

o   เอกสารประกอบผลงาน (เลือกตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร)

 

¨    รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด.xls

 

¨    รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด.xls

 

¨    รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านนวัตกรรม ดาวน์โหลด.xls

 

o   หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด .pdf

 

o   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด .jpg

 

สอบถามข้อมูล :

 

                    สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

 

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512, 1506

 

                    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Inbox Facebook: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. –STRI (http://m.me/KMUTNBSTRI)