ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

 

ส่วนที่ 1

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

 

  1. หลักการและเหตุผล

เพื่อเปิดโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

  1. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง

2.2  เพื่อพัฒนางานประจำของสายสนับสนุนวิชาการให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปได้

2.3  เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เป้าหมาย

3.1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่คุณภาพสูงที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการ
3.2 สร้างผลงานวิจัยที่สนับสนุนการแก้ประเด็นปัญหา และ/หรือพัฒนางานประจำของสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาองค์กร
3.3 ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3.4 สร้างผลงานวิจัยที่มีโอกาสได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 

คู่มือ    แบบฟอร์ม

 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มจพ.

 

หลักการและเหตุผล

 

เพื่อเปิดโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ หากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งควบคู่กับการให้คำปรึกษาจากนักวิจัยที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

1 เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ใน ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อ ทั้งกรณีการศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

2 ไม่เคยได้รับทุนวิจัยที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน 

3 หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

4 ในระหว่างเวลาการรับทุนตามประกาศนี้ จะต้องไม่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยนี้ แต่หากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมจะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการส่งเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอื่นนั้นต้องเป็นงบประมาณที่ไม่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้

 

 รูปแบบการให้ทุน

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยรับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการมาก่อน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนการวิจัยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนที่ได้รับ และต้องดำเนินโครงการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดอาจเพิ่มทุนในส่วนของตนให้สูงกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้ตามความเหมาะสม และอาจแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอกได้

 

คู่มือ    แบบฟอร์ม

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

หลักการและเหตุผล

 

ด้วย มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ด้านดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล จึงได้จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยตั้งเป้าตัวชี้วัดจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science จำนวนเพิ่มขึ้น 200 บทความ ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อติดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยโลก นอกจากนี้ ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้ ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานวิจัยในระดับอุตสาหกรรมต่อไป และขณะเดียวกัน ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ส่งผลให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพและการปฏิบัติงาน

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

   1      เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อ ทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

   2      เคยมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) โดยเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)

   3      หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

   4      ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยนี้

 

 รูปแบบการให้ทุน

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ โดยกำหนดระดับวงเงินทุนวิจัยและผลลัพธ์ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) จำนวน 1 เรื่อง

รูปแบบที่ 2 ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) จำนวน 2 เรื่อง

รูปแบบที่ 3 ทุนละไม่เกิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) จำนวน 3 เรื่อง

โดยค่าตอบแทนการวิจัยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนที่ได้รับหลังจากหักค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และต้องดำเนินโครงการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

คู่มือ    แบบฟอร์ม


 

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

หลักการและเหตุผล

 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยตั้งเป้าตัวชี้วัดจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งอย่ในฐานข้อมูล Web of Science จำนวนเพิ่มขึ้น 200 บทความ ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อติดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมถึงต้องการให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ ต่อไปได้ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ด้านดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อ ทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

2 หากเคยได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องปิดโครงการได้เรียบร้อยตามเงื่อนไขการรับทุน

3 เคยได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป หรือทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

4 หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบและอนุมติการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

5 ในระหว่างเวลาการรับทุนตามประกาศนี้ จะต้องไม่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยนี้ แต่หากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม จะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการส่งเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอื่นนั้นต้องเป็นงบประมาณที่ไม่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้

 

 รูปแบบการให้ทุน

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง (มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อนแล้ว) ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนการวิจัยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนที่ได้รับ และต้องดำเนินการโครงการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดอาจเพิ่มทุนในส่วนของตนให้สูงกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้ตามความเหมาะสม และอาจแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอกได้

 

คู่มือ    แบบฟอร์ม

ทุนงบบูรณาการ (งบประมาณแผ่นดิน)

 

หลักการและเหตุผล

 

-----

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

---

 

 รูปแบบการให้ทุน

-----

 

 

 

 

 


ปีงบประมาณ 2561


ปีงบประมาณ 2562


ปีงบประมาณ 2563