View Larger Map

 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000

การเงิน 1510
พัสดุ  1511
ส่งเสริมการวิจัย 1512-1513
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 1554
ประชาสัมพันธ์ 1514
สารสนเทศ 1547