View Larger Map

 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000

งานคลังและพัสดุ 1511
งานแผนและประกันคุณภาพ  1510
ส่งเสริมการวิจัย 1512-1513
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 1554
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1506
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 1516