ดาวน์โหลด

   - แบบฟอร์มประกอบการทำสัญญารับทุนงบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561new2
แบบฟอร์มและเอกสาร โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ปี 2560 (สกว.) 

   - แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

   -  เอกสารการจัดทำโปรแกรม Spearhead  
-  ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย  

-  - ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี