การเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ระเบียบ-ประกาศ เกี่ยวกับ การวิจัย winrar 

1. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุน PDF icon2 PDF

2. แบบนำส่งทุนสนับสนุนการวิจัย PDF icon2 PDF

3. แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย word2003 icon Word

4. แบบฟอร์ม งบประมาณในการขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย Excel icon Excel

5. แบบฟอร์ม รายละเอียดประกอบ ค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน word2003 icon Word

6. ตัวอย่างบันทึกข้อความ  หนังสือราชการ ที่ถูกต้อง PDF icon2 PDF