ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางสรุปข้อมูลโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือNEW

- ตารางสรุปข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือNEW

- ตารางสรุปข้อมูล ISI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือNEW

 

สัญญาวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- TGGS

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะบริหารธุรกิจ

- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย ฝรั่งเศส

- สำนักงานอธิการบดี

- สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สำนักหอสมุดกลาง

- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยทิพย์ 1509