ฝ่ายวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดำเนินการปรับปรุง จาก

การกรอกข้อมูล ใน ไฟล์ Excel เป็นการกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มออนไลน์ (google form)

1. บทความประชุมวิชาการ   https://goo.gl/SrvUOw
2. บทความวารสาร           https://goo.gl/KghNb3
3. หนังสือ-ตำรา              https://goo.gl/dtEtKm
4. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ https://goo.gl/awDDTw
5. โครงการวิจัย               https://goo.gl/SxsgOK
6. งานวิจัยรับใช้สังคม        https://goo.gl/h1kYwf