การรับสมัครผู้เข้ารับคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

banner-stri-59-2

 

รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือก “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2559”

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก เช่น THE และ QS ranking รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ และงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานในสาขาวิชาการดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของผลงาน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2559

ระยะเวลาการรับสมัคร :

          ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รางวัล :

>> รางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  มีมูลค่ารวมไม่เกิน 40,000 บาท ประกอบด้วย เข็มรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล

>> รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น  มีมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 บาท ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร :

>> ผู้สมัครต้องศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2559 (ดูประกาศฯ คลิกที่นี่!!)

>> ผู้สมัครดาวน์โหลด “แบบสมัครเพื่อขอรับรางวัลฯ”และ “เอกสารประกอบผลงานตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร”และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

>> จัดส่ง “แบบสมัครเพื่อขอรับรางวัลฯ”และ “เอกสารประกอบผลงานฯ” โดยจัดทำเป็นเอกสาร ลับและมีหนังสือนำส่งจากหัวหน้าส่วนงาน ส่งมาที่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในวันที่กำหนดในประกาศฯ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณารางวัลฯ)

ดาวน์โหลดเอกสาร:

>> แบบสมัครเพื่อขอรับรางวัลฯดาวน์โหลด  .docx  |  .pdf

>> เอกสารประกอบผลงาน (เลือกตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร)

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด  

       รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านนวัตกรรม ดาวน์โหลด  

       รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ดาวน์โหลด

 

สอบถามข้อมูล :

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.  โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512, 1506

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inbox Facebook: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. –STRI (http://m.me/KMUTNBSTRI)