โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย ของสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

มีโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุน จำนวน 14 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>>