การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับเต็ม) ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ และดำเนินการประกาศให้หน่วยงานวิจัยจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 เป้าหมาย ซึ่งได้มีการปรับปรุงรูปแบบ/แบบฟอร์มในการยื่นข้อเสนอโครงการในบางส่วน นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยของ มจพ. ได้แก่

  • นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 มาแล้ว และ ผ่าน การพิจารณาจาก วช. ให้จัดทำข้อเสนอแผนบูรณาการฉบับเต็มได้
  • นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับงบประมาณในรูปแบบแผนบูรณาการ ตามเป้าหมายที่ 3 และ 4

จัดเตรียมข้อเสนอฉบับเต็มในรูปแบบแผนบูรณาการวิจัยพร้อมโครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ ตามแบบฟอร์มของ วช. และแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด โดยสามารถส่งข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยดังกล่าว จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกไฟล์แผนงานและข้อเสนอโครงการทุกโครงการ ในรูปแบบ Microsoft Word มายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ประสงค์ขอรับงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น เพื่อสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ดำเนินการส่งข้อมูลในระบบ NRMS ต่อไป

>>>เอกสารเพิ่มเติม