“โครงการวิจัยระดับปริญญาเอกและ หลังปริญญาเอก มจพ. ครั้งที่ 1 (The 1st PhD KMUTNB Forum)”

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ได้แก่ ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “โครงการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก มจพ. ครั้งที่ 1 (The 1st PhD KMUTNB Forum)”ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. (รอบที่ 1) และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้มานำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการระชาสัมพันธ์กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกด้วย

ในการนี้ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และทีมวิจัยของท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก มจพ. ครั้งที่ 1” ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขอความกรุณาท่านและผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2BuFkZQ หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 และสามารถดาวน์โหลดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (stri.kmutnb.ac.th/research/) หรือที่ http://bit.ly/2Gx3gl8 หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร อาหารและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าตามที่กำหนด

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

กำหนดการ