ข่าวสารทุนวิจัย

หัวเรื่อง :ประกาศ “การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560”

แหล่งทุน : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปิดรับข้อเสนอ : 6 มกราคม 2560
กรอบงานวิจัย : จะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด และทำงานวิจัยภายใต้กรอบสาขาวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทุนละไม่เกิน 14 วัน

____________________________________________________________________

หัวเรื่อง : ประกาศ “รับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561”

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ปิดรับข้อเสนอ : 15 มกราคม 2559
กรอบงานวิจัย : ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี/กำลังคนด้านสุขภาพ/ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ระบบบริการสุขภาพ/การเงินการคลังสุขภาพ/ระบบอภิบาลสุขภาพ/กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

____________________________________________________________________

หัวเรื่อง : ประกาศ ประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation”

แหล่งทุน : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปิดรับข้อเสนอ : 15 ธันวาคม 2559
กรอบงานวิจัย : Smart-Eco Products, Smart-Eco Plants และ Circular Thinking

 

____________________________________________________________________