1. ทุนภายนอก
  2. ทุนวิจัยภายใน
  3. อบรม/สัมมนา
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

IT-038-60-3

รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก เช่น THE และ QS ranking รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ และงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของผลงาน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักวิจัยที่สมัครและหน่วยงานเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 13 ท่าน ปรากฏผลนักวิจัยที่มีคะแนนรวมตามเกณฑ์ และสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสิ้น 7 ประเภทรางวัล ดังนี้

                   รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 40,000 บาท

                             ได้แก่    รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  พิสุทธิ์ไพศาล

                                      คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

                    รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 20,000 บาท

                             ได้แก่    อาจารย์ ดร.สุชาตา  เกิดผลภัทระ          

                                      คณะวิศวกรรมศาสตร์

                   รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

                   ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 40,000 บาท

                                       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

                   รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

                   ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 20,000 บาท

                                       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

                   รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

                   ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 40,000 บาท

                              ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี  

                                      บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

                   รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านนวัตกรรม

                   ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 20,000 บาท

                             ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์  เตียวงศ์สมบัติ 

                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                   รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น

                   ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวนเงิน 20,000 บาท

                             ได้แก่    ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

                             ของ     นายสมศักดิ์ ปามึก 

                                      สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ pdf