ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560”

stri

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560”

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก เช่น THE และ QS ranking รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ และงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานในสาขาวิชาการดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของผลงาน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัคร/เสนอชื่อ

         นักวิจัยดีเด่น

         - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมาก่อน

         นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

         - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

         - เป็นผู้ที่มีอายุงานนับจากวันบรรจุไม่เกิน 7 ปี

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมาก่อน

 

ประเภทรางวัล (6 รางวัล)

          1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          2) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

          4) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

          5) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

          6) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านนวัตกรรม

รางวัล :

Øรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  มีมูลค่ารวมไม่เกิน 40,000 บาท ประกอบด้วย เข็มรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล

Øรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น  มีมูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 บาท ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร :

Øผู้สมัครต้องศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560 (ดูประกาศฯ คลิกที่นี่!!)

Øผู้สมัครดาวน์โหลด “ใบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลฯ”และ “เอกสารประกอบผลงานตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร”และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Øจัดส่ง “ใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลฯ”และ “เอกสารประกอบผลงานฯ” โดยจัดทำเป็นเอกสาร ลับและมีหนังสือนำส่งจากหัวหน้าส่วนงาน ส่งมาที่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในวันที่กำหนดในประกาศฯ วันศุกร์ 29 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณารางวัลฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร:

o   ใบสมัคร/เสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลฯดาวน์โหลด  .docx  |  .pdf

o   เอกสารประกอบผลงาน (เลือกตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร)

     ¨    รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด.xls

   ¨    รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด.xls

   ¨    รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านนวัตกรรม ดาวน์โหลด.xls

o   ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด .pdf

o   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด .jpg

สอบถามข้อมูล :

 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.  โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512, 1506

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Inbox Facebook: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. –STRI (http://m.me/KMUTNBSTRI)