ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง นำทีมคว้ารางวัล "บทความวิจัยดีเด่น" ลำดับที่ 3 จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 37th International Telecommunications Energy Conference (INTELEC 2015) ณ เมือง OSAKA ประเทศญี่ปุ่น

IT-037-59

IT-037-59-1

IT-037-59-2IT-037-59-4

IT-037-59-4IT-037-59-5

รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง นำทีมคว้ารางวัล "บทความวิจัยดีเด่น" ลำดับที่ 3
จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 37th International Telecommunications
Energy Conference (INTELEC 2015) ณ เมือง OSAKA ประเทศญี่ปุ่น

 

รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะ ได้รับรางวัล
"บทความวิจัยดีเด่น" ลำดับที่ 3 (Outstanding Paper Award, 3rd PRIZE)
(จากบทความวิจัยทั้งหมด 247 บทความ) จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง "Model Based Control of Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter for
Fuel Cell Power Source for Mobile Base Station" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
IEEE 37th International Telecommunications Energy Conference (INTELEC 2015)
ณ เมือง OSAKA ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2558

โดยบทความดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ
1. King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
2. University of Pitesti, Romania
3. Université de Lorraine, France
และได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภททุนทั่วไป ประจำปี 2557 เรื่อง "ศึกษาวงจรมัลติดีไวซ์บูสต์คอนเวอร์เตอร์โดยใช้ตัวควบคุมแบบไม่เชิงเส้น"
ซึ่งมี อาจารย์ณิชมน พูนน้อย เป็นหัวหน้าโครงการ และมี รศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-------------------------------------------------------
สำนักวิจัยฯ ขอแสดงความยินดี และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับ มจพ.
และเป็นก้าวสำคัญของ มจพ. ในการเข้าสู่การเป็น "มหาวิทยาลัยวิจัย" อย่างเต็มรูปแบบ