Display # 
Title Hits
เชิญเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558 418
เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 468
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2557 411
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที "43 rd International Exhibit of Invention of Geneva" 342
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" 338
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด KIA ณ ประเทศอิหร่าน 327
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข้อกำหนดหัวข้อโครงการวิจัย 420
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การสังเคราะห์งานวิจัย"(Research Synthesis) 656
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 546