Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอปรับเปลี่ยนแผนการเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2559 673
สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 679
วช.ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงเวที "Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2015) 746
เชิญเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558 482
เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 555
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2557 485
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที "43 rd International Exhibit of Invention of Geneva" 399
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" 393
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด KIA ณ ประเทศอิหร่าน 383
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข้อกำหนดหัวข้อโครงการวิจัย 497
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การสังเคราะห์งานวิจัย"(Research Synthesis) 727
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 610