Display # 
Title Hits
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 829
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท41) 1067
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 731
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 901
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีสานเสวนานักวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์โลหะ 1065
เชิญร่วมงานสัมมนาและร่วมกิจกรรมภายในงาน "SMART SME EXPO 2015" 860
สกว.-เชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย แบบกำหนดหัวข้อเรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" 652
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 1015
ม.กรุงเทพธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 968
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉัยงเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 789
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาหาร และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2558 "เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ" 849
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 845
เชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม 738
ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 8 และ การประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 5 (IBMRC) 748
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 715