Display # 
Title Hits
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 592
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของ สปท. 607
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนเชิญร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดการประชุมวิชาการ PEA ปี ๒๕๕๘ 712
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 2 607
มหาวิทยาลัยหาการค้าไทย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 589
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 1019
เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "The 6th Internayional Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015" 575
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 4 501
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน "การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" 529
วิทยาลัยนครราชสีมา เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2558 555
เชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 605
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 503
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" 503
ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4 544
ม.ราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 877