Display # 
Title Hits
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจำปี 2558 518
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 627
Research Paper Presentation at the 13th AUPF 499
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 570
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 582
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 658
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย ครั้งที่ 8" 721
เชิญร่วมส่งผลงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านนานาชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพ ๒๕๕๗ (Cretech20104) 581
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 586
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)" 626
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 736
ขอขยายเวลาการส่งบทความวิจัยและเลื่อนการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 1297
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 598
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 886