Display # 
Title Hits
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจำปี 2558 532
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 653
Research Paper Presentation at the 13th AUPF 520
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 587
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 592
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 611
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 686
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย ครั้งที่ 8" 741
เชิญร่วมส่งผลงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านนานาชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพ ๒๕๕๗ (Cretech20104) 596
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 604
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)" 647
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 761
ขอขยายเวลาการส่งบทความวิจัยและเลื่อนการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 1364
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 616
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 905