คณะกรรมการเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เยี่ยมชมสถานประกอบการผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ.

       ด้วย เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มีนโนบายเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรับทราบข้อมูลของการดำเนินการ ปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารกิจการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทเซอร์บ็อกซ์ จำกัด ต่อไป

IT-332-59-01

 

 

IT-332-59-3

IT-332-59-2IT-332-59-4

IT-332-59