สุดยอดนักศึกษาต้นแบบด้านนวัตกรรม : ขอแสดงความยืนดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันในงาน SEA MAKERTHON 2016 | BANGKOK

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ในโครงการบ่มเพาะวิสหกิจ(UBI)ภายใต้สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และชมนุมสิ่งประดิษฐ์แห่งวิศวกรรมศาตร์ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย

1.นาย จตุพร  หงษ์เวียง  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2.นาย ปณต อ่อนใจเอื้อ  สาขาวิศวกรรมการผลิต  

3.นาย พฤกษ์  สายทอง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.นาย บงกช  เครือแสง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

            ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

SEA Makerthon คือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ Maker จาก 10 เมืองในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละเมือง จะมีโจทย์การแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป ผู้ชนะจากแต่ละเมืองจะเข้าสู่รอบ Grand Finale ที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับโจทย์ในปีนี้มีหัวข้อใหญ่“Redesigning a world with zero waste”และที่ประเทศไทยจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โจทย์คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์ (IoT for Logistics)”

เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจ รวมถึง Developer, Designer, Maker และ Entrepreneur ต้องไม่พลาด

หาผู้ร่วมอุดมการณ์แล้วกดลงทะเบียน จำนวนสมาชิกในทีม 2-4 คน ใช้เวลา 53 ชั่วโมงในการระดมความคิด ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ลงมือทำ และนำเสนอ   Cr.https://www.gravitechthai.com/blog2.php?p=476

 

 

 IT-381-59-1

IT-381-59-2