ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

25591206 3191

25591206 1489

25591206 13925591206 5288

25591206 975