บ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดอบรมโครงการ “บัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคกลางตอนบนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมจพ. ได้ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทเซอร์บ็อกซ์ จำกัด และบริษัท ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Mandarin C ชั้น 2 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ  

01 

0203

0405

06