ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
มศว.เชิญร่วมประชุมวิชาการ "The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018" 10
เชิญส่่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน ISCIT 2018 7
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 125
วว. ขอเชิญร่วมสัมมนา "Transforming SMEs through Innovation" 70
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" 60
มทร.ธัญบุรี เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" 111
ม.เวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 83
วช. ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 44
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ICP Industry Outreach: ระบบงานการควบคุมสิ้นค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร 89
Bioenergy Conversion using External Energetic Fields 2316