การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ด้วย University 4.0 “ด้าน Digital และ IoT”

        ตามที่ รัฐบาลได้มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมของประเทศด้าน Digital และ Internet of Thing (IoT) และด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามคำสั่งเลขที่ 16/2559 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี

       ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงกำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0  ด้วย University 4.0  “ด้าน Digital และ IoT” ขึ้น  ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง หารือประเด็นปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในด้าน Digital และ Internet of Things (IoT)  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำเป็นแผนกลยุทธด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อรัฐบาล

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/Ge3fdAWPKGvviwX42
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Digital และ Internet of Thing (IoT) (สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1514