องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Science & Govemance of Solar Radiation Management

หัวเรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Science & Govemance of Solar Radiation Management

หน่วยงาน : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปิดรับการส่งบทความ : 20 กุมภาพันธ์ 2560
กรอบงานวิจัย : มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของ การจัดการรังสีสุริยะ หรือ Solar Radiation Management ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดสภาวะโลกร้อนและอาจมีผลกระทบถึงประเด็นทางสังคมการเมืองและหลักจริยธรรมด้วย   

ดาวน์โหลดเอกสารPDF icon2

IT-065-60-181