สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13

หัวเรื่อง: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ปิดรับการส่งบทความ : 3 เมษายน 2560
กรอบงานวิจัย : วัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตผู้จัดการงานวิจัยให้มากขึ้น ทั้งบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศให้ความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตาม TOR ของแหล่งทุนวิจัยในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ เและเพื่อสร้างเครือข่ายผู้จัดการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานด้านการวิจัย ต่างๆ ทั้งในเครือข่าย คอบช. และเครือข่ายอื่นๆ 

ดาวน์โหลดเอกสารPDF icon2

IT-067-60-196