ม.เวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ 1 ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 0-2563-5252 ต่อ 5017, 06-3267-8944

 

อ่านเพิ่มเติม>>>