ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมโจทย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตรงกับความต้องการของประชาชนในอาชีพหลักของประเทศ โดยการระดมสมองจากทุกภาคส่วน ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของประชาชน รวมทั้งเป็นกา่รส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมฐานความรู้อย่างป็นรูปธรรม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบีียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=51 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม >>>