เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 ในระหว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561" วันที่ 9 -- 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน โดยมีกิจกรรมทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) รวม 6 กลุ่มเรื่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://www.researchexpo.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม >>>