สัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอัพเดทข่าวสาร และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด และความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน ในโครงการ “สัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ และความต้องการการจัดการระบบโลจิสติกส์” 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ จาก บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
โครงการจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และส่งแบบตอบรับมาได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ โทรสาร 0 2556 1306 หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

NewLOGO

กำหนดการโครงการ “สัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน

เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ

และความต้องการการจัดการระบบโลจิสติกส์”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

 

08.00 – 08.45น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

08.45 – 09.00น.

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

09.00 – 10.30น.

บรรยายพิเศษ โดย คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10.30 – 10.45น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.45น.

บรรยายพิเศษ โดย คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ (ต่อ)

11.45 – 12.00น.

ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม และแลกเปลี่ยนความเห็น

 

*********************************

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

download เอกสาร