ขยายเวลาและเลื่อนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

การยางแห่งประเทศไทย ขยายเวลาและเลื่อนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง”

ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

>>>>เอกสารเพิ่มเติม