เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกาาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

 

>>>>เอกสารเพิ่มเติม