โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2561 (ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมอบรมทั้งหลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ กรณีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นต้นมาแล้ว จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรขั้นต้นในวันที่ 11 กันยายน 2561 อีกครั้ง) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 หมายเลขห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารโครงการ                    แบบตอบรับ