มจพ. จัดอบรม “สร้างถนนยางพารา” รุ่น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์” ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานของ มจพ. ให้กับผู้สนใจจากภาคเอกชน กว่า 20 บริษัท ทั่วประเทศ ต่อยอดการนำน้ำยางพาราในประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลและรักษาเสถียรภาพราคายางพาราในประเทศไทย

 

วันที่ 29 กันยายน 2561 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผอ.สำนักวิจัยฯ มจพ. เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์” รุ่นที่ 2 โดยการอบรมครั้งนี้ ผู้ผลิตนวัตกรรมถนนยางพาราดินซีเมนต์ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี เจ้าของผลงาน พร้อมด้วยทีมนักวิจัยของ มจพ. รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร  และ รศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง ร่วมบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานของ มจพ. โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ความรู้กี่ยวกับข้อกำหนดการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ น้ำยางพารา และสารเคมีที่ใช้ดัดแปรน้ำยางพารา วิธีการเตรียมน้ำยาง และวิธีการก่อสร้างถนน ตลอดจนมาตรฐานการจัดสร้าง และการควบคุมมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านหลัสูตรการอบรมด้วย

 

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 20 บริษัททั่วประเทศ ซึ่งผู้ผลิตเชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้ว จะช่วยเพิ่มปริมาณการนำน้ำยางพาราในประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคายางพาราในประเทศได้อีกด้วย

 

 

ภาพ  ถิรวัฒน์ 

ข้อมูลชวพล

ข่าวกาญจนา