ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 241
วว. ขอเชิญร่วมสัมมนา "Transforming SMEs through Innovation" 200
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" 229
มทร.ธัญบุรี เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" 209
ม.เวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 182
วช. ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 188
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ICP Industry Outreach: ระบบงานการควบคุมสิ้นค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร 176
Bioenergy Conversion using External Energetic Fields 2406
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" 398
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล" 339