ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 267
วว. ขอเชิญร่วมสัมมนา "Transforming SMEs through Innovation" 228
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" 250
มทร.ธัญบุรี เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" 234
ม.เวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 203
วช. ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 216
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ICP Industry Outreach: ระบบงานการควบคุมสิ้นค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร 200
Bioenergy Conversion using External Energetic Fields 2435
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" 415
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล" 353