ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
การประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. 522
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม 474
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 580
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยี "J-T Tech Innovation Seminar" 394
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา"ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558" 387
International Seminar: A Practice Seminar for Scholarly Publishing 793
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การพัฒนาระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย" 310
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง" 254
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "6 ความเชี่ยวชาญนวัตกรรม สู่พลังขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย : We]re a Part of Your Success" และงานนิทรรศการ TISTR&FRIENDS 2015 474
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 426