ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่และบุคคลภายนอกที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิริยะ  ผลเหม ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3 และคุณอ้อมใจ  ไกรนรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

001002

003004

005