มจพ. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สกว.

มจพ. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สกว.

 


          ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัย นั้น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 และขอเชิญทุกส่วนงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานวิจัยเชิงวิชาการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานและรวบรวมผลงานนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

          ในการนี้  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอเชิญทุกส่วนงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานวิจัยเชิงวิชาการเข้าร่วมโครงการฯ โดยภาควิชา/สาขาวิชาสามารถส่งข้อมูล มาได้ที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน-เวลา

สำนักวิจัยฯ แจ้งภาควิชา/สาขาวิชา ส่งผลงานเข้าร่วมรับการประเมินฯ

23 สิงหาคม 2560

ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม

23 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560

ภาควิชา/สาขาวิชา ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม และเอกสารแนบ ให้สำนักวิจัยฯ

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สำนักวิจัยฯ จัดทำสรุปและนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้กรรมการพิจารณาข้อมูล

ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สำนักวิจัยฯ ดำเนินการจัดส่งให้ สกว.

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เอกสารดาวน์โหลด

  1. แบบฟอร์มการประเมินปี60  Excel icon
  2. เอกสารประกอบการอบรมการกรอกข้อมูลวิจัย PDF icon2
  3. วิธีหา life time citation และ life-time journal publication PDF icon2
  4. รายละเอียดโครงการ สกว. PDF icon2
  5. รวมไฟล์ดาวน์โหลด  winrar icon

ดูเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง http://stri.kmutnb.ac.th/research/index.php/downloads/2-uncategorised/1236-it-226-60

 

การส่งข้อมูล

เอกสารที่จัดส่ง  ประกอบด้วย

ü  บักทึกข้อความนำส่ง (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา)

ü  แบบฟอร์มประเมินที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว

ü  สำเนาหน้าแรกของบทความวิจัย/สิทธิบัตรทั้งหมด เรียงตามหมายเลขบทความ

ü  สำเนาหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

ส่งมาที่  ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*พร้อมทั้งส่งไฟล์แบบฟอร์มประเมินฯ มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายใน 31 ตุลาคม 2560

 

สอบถามข้อมูลติดต่อ

กาญจนา (สำนักวิจัยฯ) โทรภายใน ต่อ 1506 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.