ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง “New Generation Automotive: Challenges for Thai Industries”

banner-IT-020-61

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้

 

- Prof. Dr.Gyeung Ho Choi, College of Trandisciplinary Studies

จาก Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), Republic of Korea

 

- ดร. สันติภาพ คำสะอาด

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จากบริษัท Bosch Automotive Thailand

 

- คุณออมสิน ศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร จาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

และเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมไทยในยุคยานยนต์สมัยใหม่

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม โทรศัพท์ 086 034 6248

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 083 015 8775

 

หรือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1512-1514

 

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการ      PDF icon2 THAI