ครั้งแรก!! มจพ. ติด Top 10 อันดับ ม. ชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก้าวขึ้นติดอันดับ Top 10  มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับ 301 - 350 ของโลก เป็นครั้งแรก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่  

 

โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับชั้นนำ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือ  Emerging Economies University Rankings 2018 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก ที่อันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 301 - 350 ของโลก

 

 

การจัดอันดับ THE Emerging Economies University Rankings2018 นี้ ได้ทำการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก 48 ประเทศทั่วโลก ที่ถูกจัดแบ่งประเภทโดยสถาบัน FTSE (http://www.ftserussell.com) ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เปรู ชิลี โคลัมเบีย สาธารรัฐเชค ฮังการี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ ตุรกี และไทย เป็นต้น ซึ่งในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 350 มหาวิทยาลัย จาก 42 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 

การจัดอันดับดังกล่าว เป็นการวัดความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาในทุกภารกิจหลัก ได้แก่ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และภาพรวมของความเป็นนานาชาติ  โดยค่าน้ำหนักคะแนนจะเน้นด้านการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและด้านความเป็นนานาชาติ โดยประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1) Teaching (The learning environment) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน และสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้อ้างอิง 30% 2) Research (Volume, Income and Reputation) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย 30% 3) Citations (Research Influence) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้ 20% 4) International Outlook (Staff, Students and Research) ความเป็นนานาชาติบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยระดับนานาชาติ 10% และ 5) Industry Income (Knowledge Transfer) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น 10%

นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของ มจพ. ครั้งสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์ผลผลิตพร้อมตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ  สู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล

 

ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats