ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ เวลาเริ่มงานแข่งขัน 9.00-15.30 น.

.........................................................................................

 

1. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย    

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นางสาวณัฐชนน สวัสดิ์พูน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวธัชกร ปานเนียม                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาววัลลภา ตั้งทรัพย์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาววราลักษณ์ พูลเพิ่ม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาววรัญญา พูลเพิ่ม                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายสราวุฒิ ศักดี

 

2. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นายเจตดิลก บุญทอง                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             2. นายอาทิตย์ชยางกูร กันภัย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             3. นายเหมวัต ชีพเชี่ยวชาญชัย              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             4. นายวทัญญู สอดศรี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             5. นายภูธเนศ ประสิทธิ์สิน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายภาณุพงศ์ น้ำแก้ว

 

3. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นายวศิน สร้อยสุข                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นายณภัทร บุญมีเย็น                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวธิญาดา คลังแสง                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวอจลญา อึ้งสำราญ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวกนิฏฐกัณฑ์ แดงวิบูลย์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวมัทยาภรณ์ รังษีคาร

 

4. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นายณัทภัค วรรณวงศ์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวลักษณาพร สุราวุธ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวนัยน์ยพัชร วิเศษวงษา            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นายคมกฤช บุญข่าย                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวธนัชญา รักเกียรติสกุล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

 

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นางสาวธนวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             2. นางสาวพิชามญช์ อัศวผดุงสิทธิ์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             3. นางสาวชาลิสา ลิมป์ปัทมปาณี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             4. นายพศิน ลาภเอนกอนันต์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                             5. นายภากร นันทอารี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางรัตน์สุณี สุขพณิชนันท์

 

6. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นางสาวสโรชา ผลภักดี                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวชิษณุชา หาญณรงค์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวฐิติรัตน์ สัตอาชากุล              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวฐิติพร โกวิทย์สมบูรณ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวทัศน์สุดา ประสิทธิวิเศษ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายอนุศาสตร์ เขียวขจี

 

7. โรงเรียนระยองวิทยาคม

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นายธนภูมิ เหล่าอรุณ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นายภานุวัฒน์ ทองมี                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นายธนาคาร เวียงนนท์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นางสาวธมลวรรณ พันธุ์มงคล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นางสาวนันท์นภัส ฤทธิกุลสิทธิชัย        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาววิมล สาดี

 

8. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นางสาวธวัลรัตน์ ยิ้มน้อย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นางสาวจิณณพัต ผิวผ่อง                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นางสาวนภัสกร แก้วเปีย                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นางสาวอาทินัดดา ไตรยะพานิช         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     

                             5. นายชาญตะวัน เกษร                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทร

 

9. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน     1. นายธีรกานต์ ใจแก้วแดง                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นางสาวทับทิม พิบูลย์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นางสาวญาตาวี วชิรกิจโกศล             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นางสาวปานกมล กลีบเมฆ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นางสาวศศิกานต์ พานิชวัฒนาเจริญ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทร

 

10. โรงเรียนราชินี

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวสลิล จีรสันติ์พิชย์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวรินรดา เฉลิมกุล                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวรวิภา จิระประยุต                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวรติรัตน์ ธรรมสารวรกิจ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวธวัลพร ชูเกียรติจตุรพร          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง

 

11. โรงเรียนอัสสัมชัญ

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายชยุตม์ วงศ์บุญสิน                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นายจิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นายถนัดกิจ ตั้งจารุกิจ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นายพงศ์ภัค พูลทัศฐาน                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นายปพณ อลงกตเพทาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวปิยชาติ ป้องพาล

 

12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายตะวัน ไชยสิทธิ์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นางสาวศิริญาพร คุปตาสา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นางสาวอาฏียา หยีมะเหรบ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นางสาวปาริมา ทิ้งปากถ้ำ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นายพิทักษ์พล กล่อมพล                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวสุพลา ทองแป้น

 

13. โรงเรียนเทพศิรินทร์

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายณัฏฐวงศ์ เกียรติกฤษฎา            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     

                             2. นายเมธิชัย คำสกุล                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นายภูรินท์ จงพัฒนสมบัติ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นายภาณุพงศ์ โกวิทานุพงศ์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นายนครินทร์ ปลั่งกลาง                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายดิเรก หุ่นสุวรรณ์

 

14. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายภรัณยู ชวาลไพบูลย์                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นายวรวิทย์ ตั้งอมรชัยพัฒนา            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นายวริท วิจิตรวรศาสตร์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นายภานุพงศ์ พุ่มพวง                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นายกรณ์ กรวยกิตานนท์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวปิยมาศ ศรีสมพันธ์

 

15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายกนกชัย ตลอดกาล                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นายกิตติพภัฏ บัวบุตร                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวพชรพร เดชภิรัตนมงคล       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวฐานิตา เกษวิเศษ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นายปวริศ พรพิจิตรทรัพย์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวศิริรัตน์ ด้วงนคร

 

16. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวนภาลัย ปัทมโยธิน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวพิมพ์รภัส เทียมสุวรรณ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวชุติมา จิตต์สมสุข                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นายโภคา พงษ์แพทย์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวจุมพฎา เก่งกิจขจรชัย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวจารุรัตน์ แก้วรอด

 

17. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายจิตรภาณุ สีมารักษ์                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นายทวิวิชญ์ เที่ยงแท้                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นายกิตติพัฒน์ แผ่ธนกิจ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นายพสิษฐ์ แสงกลับ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นายณภัทร อารีย์ฤกษ์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายณรงค์ ธรรมภูติ

 

18. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาววรรณษิกา แก้วกอง             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวณัฐวรา โพธิ์อยู่                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวศศิวิมล พลวิเศษ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวปภาวี ศรีอนันต์                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวภาณุมาศ ทองธานี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม

 

19. โรงเรียนโยธินบูรณะ

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายธีรเดช ธรรมกุล                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวณัฐชา ปัญญาธนทรัพย์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวพรพรรณทอง เติมธีรพร        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวรัมภาพัชร์ แพทยานันท์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นายศักดิโชติ วชิรภูษิต                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายสันติราช จอมใจ

 

20. โรงเรียนเทพศิรินทร์

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายภคภพ พัฒนะภูมิ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นายถิระวัฒน์ เลิศนิธิพรกุล              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นายสิรวิชญ์ เจริญจรัสกุล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นายบารมี รุ่งโรจน์ชนาทิพย์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นายกันตวิชญ์ สุนทรา                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

 

21. โรงเรียนสิงห์บุรี

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวปาลีรัตน์ บุญประกอบ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวชนม์พิชชา เขตการณ์           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวภาวิณี เลิศพรวิเศษ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวธันยพร แก้วกระจ่าง             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวฐิติพร ลือดารา                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายฆ้องชัย คงดี

 

22. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวสุมิตาพร นิ่มหนู                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวชลธิดา จุ้ยมูล                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นายอดิศักดิ์ พันสิงห์สอน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเวช               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวแพรพลอย เรืองเดช              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายธัชวินทน์ โพธิ์ไทร

 

23. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวกรชนก ศรีวัฒนา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             4. นายพุฒินนท์ ไวยกูล                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             5. นายยศพัทธ์ ยิ่งยืนยงค์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ

 

24. โรงเรียนศึกษานารี

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวธัญวรัตน์ กิตติชฎาพงศ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             2. นางสาวญัชชา อรินะสุนทร              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                             3. นางสาวอังคณา แซ่อึ้ง                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวชญานิศ นันทะวรการ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นางสาวศิถี ตันบุญเจริญ

 

25. โรงเรียนอัมพรไพศาล

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวภคินี ศิริสุขโภคา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาวปัณฑิตา จงเผาะ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นางสาวพิมพ์เพ็ญ เก่งเรียงไกร           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นางสาวนภัส มุกดาพัฒนากุล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นางสาวศรีสุดา เหมือนเรือง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายวิรัติ กำโชคพานิช

 

26. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นางสาวญาณิศา สมการ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นางสาววรดา อุปรี                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นายคุณานนต์ เฉลิมผลวงศ์กุล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นายนนทวัฒน์ ฉัตรตันใจ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นายชวิน อักษร                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายธีวัฒน์ บุญฟอง

 

27. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน    1. นายนพัตธร วรรณากุลพงษ์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             2. นายวรชิต อำนวยพงศา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             3. นายประสิทธิ์ พืชพันธ์ไพศาล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             4. นายเดชาธร หฤหรรษ์ชโนดม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                             5. นายณรงค์ ดาตา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   อาจารย์ผู้ประสานงาน นายชนนท์สิทธิ ปิยะศักดิ์เปรมสุข